Lợi thế thương mại

Lợi thế thương mại phát sinh trong việc mua lại công ty con. Lợi thế thương mại được xác định theo giá gốc trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Giá gốc của lợi thế thương mại là khoản chênh lệch giữa chi phí mua và lợi ích của Tập đoàn trong giá trị hợp lý thuần của các tài sản, nợ phải trả và nợ tiềm tàng của đơn vị bị mua.

Khoản chênh lệch âm (lãi từ giao dịch mua giá rẻ) được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng 10 năm.

Giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con được ghi giảm xuống bằng giá trị có thể thu hồi khi Ban Giám đốc xác định khoản lợi thế thương mại không thể thu hồi toàn bộ.

Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác

Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

Dự phòng: Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Tập đoàn có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó.

Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

Chi phí bảo hành Khoản dự phòng về chi phí bảo hành liên quan chủ yếu tới hàng hóa đã bán ra và dịch vụ đã cung cấp trong năm. Khoản dự phòng được lập dựa trên ước tính xuất phát từ các dữ liệu thống kê lịch sử về chi phí bảo hành đã phát sinh liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ tương tự.

Tin tức xem nhiều

->> Tổng hợp tất cả bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất năm 2021.

Tags: giá thép hộp Hòa Phát, thép hộp Hòa Phát, sắt hộp Hòa Phát, giá sắt hộp Hòa Phát, thép ống Hòa Phát, giá thép ống Hòa Phát, ống thép Hòa Phát, giá ống thép Hòa Phát.

Tin tức xem nhiều:

->> Tổng hợp tất cả bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất năm 2021.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 14×14.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 16×16.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 20×20.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 25×25.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 30×30.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 40×40.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 50×50.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 60×60.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 75×75.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 90×90.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 100×100.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 150×150.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 13×26.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 20×40.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 25×50.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 30×60.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 40×80.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 50×100.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 60×120.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 100×150.

->> Báo giá thép hộp Hòa Phát 100×200.